• Právní informace

   • Všeobecné právní podmínky

    Přístupem na webovou stránku zsvk.edupage.org a prohlížením jejího obsahu dáváte souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neotvírejte prosím naši webovou stránku!

    Všeobecné informace

    Správce stránky vyvinul maximální úsilí v zájmu zajištění toho, aby všechny informace, zveřejňované na webové stránce a podstránkách webové adresy zsvk.edupage.org, byly správné a platné v okamžiku jejich uvedení na těchto stránkách. Přesto správce ani výslovně ani implicitně neručí za informace, poskytované prostřednictvím této webové stránky a vyhrazuje si právo kdykoliv bez předchozího oznámení provést úpravy a opravy. Správce nezodpovídá za žádné nepřesnosti nebo nedostatky na této webové stránce. Jakékoliv rozhodnutí, založené na informacích uvedených na webové stránce zsvk.edupage.org spadá do výlučné odpovědnosti uživatele. Správce nepřebírá odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z přístupu k webové stránce nebo jejím informacím, resp. z jejich nepřístupnosti nebo jejich použití. Správce nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webových serverů třetích stran, na které existují odkazy z tohoto webového serveru. Správce nezodpovídá za ty případné škody, ztráty a náklady, které vzniknou následkem používání webové stránky, její případné nefunkčnosti, nesprávného
    fungování, provozní poruchy, nepovolené změny údajů kýmkoliv, ani za škody pocházející ze zpoždění přenosu informací, působení počítačového viru, poruchy linky nebo systému nebo z jiných podobných příčin.

    Autorská práva

    Webová stránka zsvk.edupage.org, zde uvedený jakýkoliv obrazový, zvukový či textový obsah, resp. jejich umístění, jsou chráněny ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jejich jakékoliv použití je možné výlučně pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem správce. Při přebírání a šíření údajů z webové stránky zsvk.edupage.org a jejích podstránek musí
    být uveden jako zdroj informací zsvk.edupage.org a příslušný elektronický soubor nesmí být v této souvislosti obsahově ani jinak pozměňován.

    Dovolujeme si Vás upozornit, že používání v rozporu s uvedenými podmínkami, resp. používání odlišné od těchto podmínek může mít za následek občanskoprávní, trestní a autorskoprávní postihy. Správce bude vystupovat proti každému porušení práv, o kterém získá informace.

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus