• Povinné informace

   • dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.

    Aktualizace: 1. 1. 2023

    1. Název

    Základní škola Valašské Klobouky, příspěvková organizace

    2. Důvod a způsob založení

    Škola byla zřízena Městem Valašské Klobouky jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou na základě usnesení zastupitelstva mesta Valašské Klobouky číslo 18/461200 ze dne 18. září 2000 s účinností od 1. 1. 2001. 

    Hlavní účel zřízení organizace

    Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní jídelny, školního klubu a školní družiny.

    Doplňková činnost

    • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, sportovních soutěží a olympiád
    • provozování hostinské činnosti školní kuchyně, tj. vaření obědů pro cizí strávníky - bývalé zaměstance města, důchodce, důchodce, zaměstnance jiných školských zařízení a ostatní cizí strávníky

    Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a prováděcími předpisy.

    Právní forma - příspěvková organizace
    Právnická osoba - zřízena na dobu neurčitou
    Ředitel školy - Mgr. Karel Ptáček, MPA (statutární orgán právnické osoby) od 1. 11. 2018
    Zřizovatel - Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, 766 01 Valašské Klobouky, www.valasskeklobouky.cz

    Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace ve všech jejich záležitostech v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Písemné právní úkony činí ředitel jménem příspěvkové organizace tak, že k vlastnoručnímu podpisu připojí otisk razítka příspěvkové organizace.

    Výše jmenovaný pracovník je zároveň určen k poskytování informací v souladu s § 2 odst. l, vyhlášky č. 150/1958, Ú.1., o vyřizování stížností a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

    3. Organizační schema

    Organizacni_rad.pdf

    4. Kontaktní spojení

    Adresa školy (fakturační adresa)

    Základní škola Valašské Klobouky, příspěvková organizace
    Školní 856
    766 01 Valašské Klobouky

    Další kontakty

    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

    je shodná s poštovní adresou

    Úřední hodiny

    Kancelář školy je v provozu denně od 06:30 hod. do 15:00 hod.

    Telefonní čísla

    Kancelář
    570 578 101
    731 679 861

    Škola
    Školní družina
    Školní jídelna

    Adresa internetové stránky

    https://www.zsvk.eu/

    Adresa e-podatelny

    e-mail: info@zsvk.eu

    Datová schránka

    ID datové schránky: hqemtup

    Další elektronické adresy

    Škola
    Školní družina
    Školní jídelna

    5. Případné platby lze poukázat

    • Komerční banka Valašské Klobouky
    • hlavní účet školy: 86 - 202 973 0217 / 0100
    • účet školní jídelny (obědy): 107 - 404 325 0227 / 0100
    • účet FKSP: 86-2029740247/0100

     

    6. IČ

    708 731 86

    7. DIČ

    nejsme plátci DPH

    8. Dokumenty

    Zřizovací listina a doklad o jmenování ředitele do funkce je k nahlédnutí v ředitelně školy. Kompletní ŠVP je rovněž k nahlédnutí v ředitelně a je také umístěn při hlavním vstupu do budovy školy a ve školní sborovně. Tamtéž je dispozici ŠVP pro školní družinu a ŠVP pro školní klub.

    9. Žádosti a informace

    U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.  Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

    a) ústně

    Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci.

    Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.  Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

    b) e-mailem info@zsvk.eu

    Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

    c) písemně na adresu

    Základní škola Valašské Klobouky, příspěvková organizace
    Školní 856
    766 01 Valašské Klobouky

    Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

    10. Příjem žádostí a dalších podání

    Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím vedení školy na adrese: 

    Základní škola Valašské Klobouky, příspěvková organizace
    Školní 856
    766 01 Valašské Klobouky

    a to buď písemně, nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

    11. Opravné prostředky

    Ve smyslu § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

    • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
    • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,
    • zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,
    • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
    • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
    • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
    • zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,
    • zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,
    • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
    • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
    • povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle § 34b.

    Účastník řízení se může odvolat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve lhůtách uvedených v rozhodnutí. Odvolání je nutné podat podle ustanovení § 81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění prostřednictvím ředitele školy u:

    Krajský úřad Zlínského kraje
    odbor školství, mládeže a sportu
    třída Tomáše Bati 21
    761 90  Zlín

    12. Formuláře

    13. Popisy postupů

    – návody pro řešení životních situací

    Školní poradenské pracoviště

    Portál veřejné správy

    Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje

    14. Předpisy

    Nejdůležitější používané předpisy

    • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
    • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
    • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění
    • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
    • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), v platném znění
    • Vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění
    • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění
    • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
    • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném znění

    Přehled školských předpisů (odkaz na portál MŠMT)

    Přehled školských předpisů (odkaz na portál ZKOLA)

    Vybrané právní předpisy

    Školní řád - účinnost od 01.09.2020
    Vnitřní řád školního klubu - účinnost od 01.09.2020
    Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 19.11.2020
    Vnitřní řád školní jídelny - účinnost od 01.03.2023
    Provozní řád víceúčelového sportovního areálu - účinnost od 1. 5. 2023

     

    15. Úhrady za poskytování informací

    Sazebník za poskytování informací

    Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

    16. Licenční smlouvy

    Základní škola Valašské Klobouky nedisponuje vzory licenčních smluv. Výhradní licence nebyla dosud vydána.

    17. Výroční zpráva

    podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

    Vyrocni_zprava_podle_informacniho_zakona_2021.docx
    Vyrocni_zprava_podle_informacniho_zakona_2021.pdf
    Vyrocni_zprava_podle_informacniho_zakona_2020.docx
    Vyrocni_zprava_podle_informacniho_zakona_2020.pdf
    Vyrocni_zprava_podle_informacniho_zakona_2019.docx
    Vyrocni_zprava_podle_informacniho_zakona_2019.pdf

  • ZařízeníKapacitaIZO
   Základní škola780102 319 383
   Školní družina150118 500 589
   Školní klub250150 077 327
   Školní jídelna700103 107 321

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus