• Přípravná třída

   • !! AKTUÁLNĚ !!

    Od 1. 9. 2021 otevřeme přípravnou třídu, která je určena přednostně dětem s odkladem školní docházky a dětem, které dovrší šest let od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021. O tuto možnost pro své děti dosud požádalo 12 rodičů. Všechny přihlášené děti byly do přípravné třídy přijaty. V případě dalšího zájmu o tuto formu předškolního vzdělávání nabízíme ještě 3 volná místa.

    Do přípravné třídy mohou být přihlášeny i děti, které budou po skončení docházky v přípravné třídě plnit povinnou školní docházku v jiné základní škole.

    O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které zákonný zástupce k žádosti přiloží.

    Písemnou žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání v přípravné třídě spolu s přiloženým doporučením školského poradenského zařízení podává zákonný zástupce dítěte na příslušném formuláři.

     

    Postup při žádosti o přijetí:

    1. Stáhnout si Žádost o přijetí do přípravné třídy a dokument náležitě vyplnit. V listinné podobě je možné si jej vyzvednout v recepci školy denně v úředních hodinách.
    2. Přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení.
    3. Oba dokumenty spolu s kopií rodného listu odevzdat v termínu od 7. do 30. dubna 2021 do naší školy jedním z následujících způsobů:
    • datovou schránkou,
    • emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email),
    • poštou doporučeným dopisem,
    • v odůvodněných případech osobním doručením do recepce školy v době úředních hodin.

     

    Jestliže ještě nemáte k dispozici doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, zašlete žádost bez těchto dokumentů a dodejte je ihned, jakmile je obdržíte.


    Kontakt pro komunikaci:
    Mgr. Věra Baloušková, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, telefon: 731 422 165, nebo email:
    balouskova@zsvk.eu.

    CO NABÍZÍ PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA?

    • docházka do přípravné třídy i školní družiny je bezplatná a započítává se do povinné předškolní docházky
    • velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu (10 - 15 dětí), což umožňuje pracovat s žáky individuálně
    • děti mají k dispozici vybavenou učebnu s interaktivní tabulí, tělocvičnu a hřiště, relaxační místnost, novou knihovnu, hudebnu i další prostory školy
    • dětem je k dispozici stravování v naší zdravé školní jídelně, pobyt ve školní družině, která je otevřena v době od 6:00 do 16:00 hodin
    • děti se účastní kulturních a sportovních akcí, výletů a dalších aktivit pořádaných školou
    • dětem zakoupíme pomůcky pro výtvarnou výchovu a grafomotoriku
    • dětem je k dispozici školní logopedka
    • v malém kolektivu navodíme příjemné prostředí ke hře, individuálnímu rozvoji dětí i vzdělávacím aktivitám
    • v případě pokračování vzdělávání na naší škole je adaptace dítěte na školní prostředí bez potíží

     

    KDO MŮŽE PŘÍPRAVNOU TŘÍDU NAVŠTĚVOVAT?

    • děti s odkladem povinné školní docházky
    • děti, které dosáhnout šesti let v období od září do prosince příslušného školního roku
    • děti, které byly u zápisu v naší, ale i jiné základní škole

     

    JAKÁ JE ORGANIZACE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ?

    • výuka trvá pravidelně od 8:00 do 11:25 hodin (včetně odpolední vycházky)
    • docházka se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují
    • nízký počet dětí  umožňuje individuální přístup pedagoga, je přihlíženo k věku a schopnostem dítěte
    • obsah výukové části se řídí RVP pro předškolní výchovu a vzdělávání 
    • děti mají možnost stravovat se ve školní jídelně a v odpoledních hodinách navštěvovat školní družinu

     

    CO JE TŘEBA UDĚLAT PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY?

    • informovat se o tomto typu vzdělávání při zápisu dítěte do ZŠ
    • zajistit si doporučení školského poradenského zařízení k tomuto typu předškolního vzdělávání
    • odevzdat v ZŠ všechny dokumenty potřebné k odkladu školní docházky a přihlášku do přípravné třídy

     

    Do přípravné třídy ZŠ Valašské Klobouky mohou přihlásit zákonní zástupci i děti, které budou po skončení docházky v přípravné třídě plnit povinnou školní docházku v jiné základní škole.  

  • Formuláře

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus