• Školní poradenské pracoviště

   • Školní poradenské pracoviště /ŠPP/ poskytuje odborné poradenské služby dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Služby jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům. ŠPP dále poskytuje rady dalším pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a to s cílem zlepšit kvalitu a úroveň vzdělávání a propojit informovanost na půdě školy a tím docílit efektivního a kvalitního vzdělávání žáků. ŠPP dbá na vysoké úrovni komunikaci s rodiči a s mimoškolními institucemi, které mohou být taktéž nápomocné při zvyšování úrovně vzdělávání.

    Poradenští pracovníci ŠPP:

    Mgr. Dana Fojtíková – výchovný poradce
    fojtikovad@zsvk.eu
    mob. 733 622 698

    Mgr. Zuzana Jandlová – kariérový poradce
    jandlova@zsvk.eu
    mob. 733 622 212

    Mgr. Jiří Dohnal – školní metodik prevence
    dohnal@zsvk.eu
    mob. 777 035 337

    Mgr. Ivana Psotová – školní logoped
    psotova@zsvk.eu

    mob. 733 622 272

    VÝCHOVNÝ PORADCE

    • věnuje se procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách
    • vykonává administrativní činnosti, jako je evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků a těch, kteří mají individuální vzdělávací plán z jiných, například zdravotních důvodů
    • konzultuje výsledky z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a jiných odborných vyšetření
    • eviduje vypracované individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory
    • jedná se zákonnými zástupci, třídními učiteli a pracovníky školského poradenského pracoviště o vzdělávacích a výchovných potřebách žáků
    • průběžně spolupracuje s třídními učiteli a pracovníky školského poradenského zařízení při mapování problémů ve vzdělávání žáků
    • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení
    • spolupracuje s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
    • sleduje nové poznatky v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

    KARIÉROVÝ PORADCE

    • pomáhá žákům a zákonným zástupcům s profesní orientací po celou dobu školní docházky tak, aby se žáci v budoucnu uplatnili na trhu práce
    • pomáhá vycházejícím žákům s výběrem odborného učiliště či střední školy, organizuje společné exkurze, návštěvu – burzy škol a informačního poradenského střediska na úřadu práce, prezentace středních škol ve škole
    • organizuje informační schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků (informace o přijímacím řízení, setkání se zástupci ze středních škol)
    • podává základní informace k přijímacímu řízení, tiskne přihlášky na SŠ a pomáhá s jejich vyplněním
    • vydává zápisové lístky
    • eviduje přehledy o žácích přijatých/nepřijatých na střední školu a o vydaných zápisových lístcích
    • spolupracuje s třídními učiteli a ostatními učiteli a s metodikem prevence při řešení výchovných problémů, záškoláctví, dlouhodobé absence či šikany

    METODIK PREVENCE

    • pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
    • zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů
    • úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole
    • vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost
    • podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy
    • organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou
    • je tvůrcem preventivního programu školy, koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
    • metodicky vede činnosti a koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
    • koordinuje aktivity zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
    • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
    • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a zkušenosti
    • on line podpora: KYBERSIKANA.pdfKYBERSTALKING.pdf,AGRESE_SOCIaLNI_SKUPINY.pdf,SEXTING.pdfNETOLISMUS.pdfKYBERROOMING.pdfRIZIKOVE_CHOVaNI_V_KYBERPROSTORU.pdfRIZIKA_PORNOGRAFIE_(DOPORUCENI).pdfRIZIKA_HERNI_ZaVISLOSTI_(DOPORUCENI).pdf

    ŠKOLNÍ LOGOPED

    • provádí depistáž dětí s NKS
    • napomáhá zlepšení srozumitelnosti mluvy a zlepšení obsahové stránky řeči
    • napomáhá posílení sebevědomí dítěte s logopedickou vadou
    • spolupracuje s třídními učiteli
    • konzultuje s rodiči správný postup cvičení prováděného doma dle logopedického sešitu

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus