• Školní poradenské pracoviště

    • Školní poradenské pracoviště /ŠPP/ poskytuje odborné poradenské služby dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Služby jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům. ŠPP dále poskytuje rady dalším pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům a to s cílem zlepšit kvalitu a úroveň vzdělávání a propojit informovanost na půdě školy a tím docílit efektivního a kvalitního vzdělávání žáků. ŠPP dbá na vysoké úrovni komunikaci s rodiči a s mimoškolními institucemi, které mohou být taktéž nápomocné při zvyšování úrovně vzdělávání.

     Poradenští pracovníci ŠPP:

     Mgr. Dana Fojtíková – výchovný poradce
     fojtikovad@zsvk.eu
     mob. 733 622 698

     Ikona zaměstnance školy

      

     Mgr. Zuzana Jandlová – kariérový poradce
     jandlova@zsvk.eu
     mob. 733 622 212

     Ikona zaměstnance školy

      

     Mgr. Romana Kukurdíková – školní psycholožka
     kukurdikova@zsvk.eu
     mob. 734 693 039

     Mgr. Jiří Dohnal – školní metodik prevence
     dohnal@zsvk.eu
     mob. 777 035 337

      

     Ikona zaměstnance školy

      

     Mgr. Ivana Psotová – školní logoped
     psotova@zsvk.eu

     mob. 733 622 272

     Ikona zaměstnance školy

      

     VÝCHOVNÝ PORADCE

     • věnuje se procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách
     • vykonává administrativní činnosti, jako je evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků a těch, kteří mají individuální vzdělávací plán z jiných, například zdravotních důvodů
     • konzultuje výsledky z pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a jiných odborných vyšetření
     • eviduje vypracované individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory
     • jedná se zákonnými zástupci, třídními učiteli a pracovníky školského poradenského pracoviště o vzdělávacích a výchovných potřebách žáků
     • průběžně spolupracuje s třídními učiteli a pracovníky školského poradenského zařízení při mapování problémů ve vzdělávání žáků
     • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení
     • spolupracuje s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
     • sleduje nové poznatky v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

      

     KARIÉROVÝ PORADCE

     • pomáhá žákům a zákonným zástupcům s profesní orientací po celou dobu školní docházky tak, aby se žáci v budoucnu uplatnili na trhu práce
     • pomáhá vycházejícím žákům s výběrem odborného učiliště či střední školy, organizuje společné exkurze, návštěvu – burzy škol a informačního poradenského střediska na úřadu práce, prezentace středních škol ve škole
     • organizuje informační schůzky pro zákonné zástupce vycházejících žáků (informace o přijímacím řízení, setkání se zástupci ze středních škol)
     • podává základní informace k přijímacímu řízení, tiskne přihlášky na SŠ a pomáhá s jejich vyplněním
     • vydává zápisové lístky
     • eviduje přehledy o žácích přijatých/nepřijatých na střední školu a o vydaných zápisových lístcích
     • spolupracuje s třídními učiteli a ostatními učiteli a s metodikem prevence při řešení výchovných problémů, záškoláctví, dlouhodobé absence či šikany

      

     METODIK PREVENCE

     • pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
     • zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů
     • úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole
     • vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost
     • podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy
     • organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou
     • je tvůrcem preventivního programu školy, koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
     • metodicky vede činnosti a koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
     • koordinuje aktivity zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
     • kontaktuje odpovídající odborné pracoviště a participuje na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
     • prezentuje výsledky preventivní práce školy, získává nové odborné informace a zkušenosti
     • on line podpora:

      

     ŠKOLNÍ LOGOPED

     • provádí depistáž dětí s NKS
     • napomáhá zlepšení srozumitelnosti mluvy a zlepšení obsahové stránky řeči
     • napomáhá posílení sebevědomí dítěte s logopedickou vadou
     • spolupracuje s třídními učiteli
     • konzultuje s rodiči správný postup cvičení prováděného doma dle logopedického sešitu

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus