• Školní poradenské pracoviště

    • Program poradenských služeb

     Základní škola Valašské Klobouky

      

     Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění. Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm. Rozsah činnosti je stanoven uvedenými vyhláškami.

     Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje se všemi pedagogickými pracovníky školy, s Pedagogicko psychologickou poradnou a Speciálním pedagogickým centrem Zlín a se zákonnými zástupci žáků.

      

     Součástí tohoto plánu jsou další dokumenty školy, zejména:

     - minimální preventivní program školy

     - školní preventivní strategie

     - strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování

      

     1) Školní poradenské pracoviště

     Poradenské služby pro žáky, jejich zákonné zástupce i pedagogy školy jsou ve škole zajišťovány

     - výchovným poradcem,

     - kariérovým poradcem,

     - metodikem prevence,

     - speciálním pedagogem,

     - školním psychologem,

     - školním logopedem,

     - školní koordinátor podpory nadání

      

     - dle potřeb dalšími pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole - třídní učitelé, koordinátor školního vzdělávacího programu, vybraní pedagogové školy.

     Pracoviště zajišťuje důvěrnost jednání a ochranu osobních dat.

      

     Smyslem a cílem činnosti je zajištění poradenských služeb, systému včasného odhalování rizikových projevů chování ve škole, kvalitní podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků mimořádně nadaných, podporování rovných příležitostí žáků a poskytováním kariérových informací, vytváření důvěryhodného vztahu mezi školou a zákonnými zástupci a vzájemná spolupráce. Veškeré služby jsou pro žáky školy, jejich zákonné zástupce i pedagogy poskytovány zdarma.

      

     2) Personální zajištění

     Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení, které je pro každý školní rok aktualizováno a uvedeno v ročním plánu práce, pro rodiče zveřejněno na webu školy. Tito pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků. Pravidelně jsou realizovány schůzky členů pro vyhodnocení uplynulého období, kontrolu plnění programu pedagogických služeb a plánování další práce.

      

     Výchovný poradce

     Věnuje se problematice procesu integrace žáků se SVP, včetně integrace nadaných žáků. Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň práce výchovného poradce je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vychází z plánu práce výchovného poradce pro daný školní rok.

      

     Kariérový poradce

     Věnuje se problematice kariérového poradenství. Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, o těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. Náplň práce výchovného poradce je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vychází z plánu práce výchovného poradce pro daný školní rok.

      

     Školní metodik prevence

     Zabezpečuje oblast prevence rizikového chování žáků. Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy, vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce školního metodika prevence je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Prioritním cílem preventivní strategie školy je podpora bezpečného chování, zdravého životního stylu žáků a pozitivních mezilidských vztahů.

      

     Speciální pedagog

     Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a provádí jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Náplň práce je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

      

     Školní psycholog

     Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. Zajišťuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení. Náplň práce je uvedena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

      

     Třídní učitel

     Třídní učitelé vykonávají výchovnou práci se žáky. Činnosti jsou zaměřené především na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Výchovná práce se uskutečňuje formou třídnických hodin.

      

     Asistent pedagoga

     Asistenti pedagogů spolupracují s dalšími členy týmu poradenských pracovníků školy.

      

     3. Rozsah dokumentace vedené školním poradenským pracovištěm je stanoven uvedenými vyhláškami a je pravidelně kontrolován vedením školy.

      

     4) Časová dostupnost poradenských služeb

     Pracovníci školního poradenského pracoviště mají pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, jsou uvedeny v plánu práce na školní rok a zveřejněny na webu školy.

      

     5) Ochrana údajů

     Informace získané činností školního poradenského pracoviště jsou ochraňovány v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus