• Profil školy

   • Základní škola Valašské Klobouky je úplnou základní školou s oběma stupni základního vzdělávání. Jedná se o městskou školu, která je spádová pro celé město Valašské Klobouky a místní části Smolina, Lipina a Mirošov a dále pro některé přilehlé obce – Poteč, Tichov a Vlachova Lhota. Kapacita školy uvedená v rejstříku škol je 780 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 150 žáků, školní klub s kapacitou 250 žáků a školní jídelna s kapacitou 700 strávníků. Ta kromě obědů poskytuje dětem také dopolední svačinky. Školní jídelna je držitelem certifikátu „Zdravá školní jídelna“.

    Ve škole je zřízena také přípravná třída pro předškolní děti.

     

    Vybavení školy

    Základní škola Valašské Klobouky realizuje výuku ve vlastních budovách, které byly zkolaudovány v roce 1973 a v posledních letech prochází celkovou rekonstrukcí a modernizací.  Podařilo se zatím realizovat takřka všechny plánované etapy rekonstrukce - nová sedlová střecha na celé budově, školní kuchyně a jídelna, suterénní prostory budovy D a sociální zázemí pro kuchařky, sociální zařízení pro žáky i učitele, žákovské šatny, tepelná izolace vnějšího pláště budov a výměna oken. Zbývá dokončit výměnu inženýrských sítí a rekonstruovat sociální zařízení na budově D.

    V jednotlivých ročnících je většinou po třech třídách s průměrným počtem asi dvaceti žáků na třídu. Celkový počet žáků ve škole činí zhruba 570 dětí.  Každá třída má svoji kmenovou učebnu, vybavenou novým žákovským nábytkem. Ve škole je odborná pracovna chemie, fyziky, přírodopisu a hudební výchovy, dále dyslektická pracovna, tři jazykové pracovny, dvě pracovny informatiky, dvě tělocvičny, tři školní dílny, žákovská knihovna a cvičná kuchyně. Všechny odborné pracovny jsou nově zrekonstruované, vybavené nejmodernější počítačovou a interaktivní technikou včetně moderních pomůcek. Základní škola Valašské Klobouky tak v současné době nabízí svým žákům nadstandartní materiální zázemí.

    Školní družina a školní klub pracují ve vlastních prostorách. Jedná se o pět samostatných učeben školní družiny a dvě školního klubu, současně využívají i další školní prostory.

    Ke škole náleží sportovní areál s umělým povrchem. Zahrnuje dvě hřiště, atletický ovál a další atletická stanoviště.

    Škola má vlastní kuchyni a jídelnu ve stejné budově, denní kapacita připravovaných jídel činí asi 500 obědů a 100 svačinek.

    Škola je bezbariérová.

     

    Pedagogický sbor

    Plnění školního vzdělávacího programu zajišťuje 44 pedagogických pracovníků. Všichni jsou kvalifikovaní, jejich aprobace vyhovující. Škola dlouhodobě usiluje o aprobovanou výuku cizích jazyků. Všichni pedagogové se pravidelně zúčastňují akcí DVPP.

    Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence a speciální pedagog

    Škola využívá několik asistentů pedagoga, není zde školní psycholog.

     

    Charakteristika a zaměření ŠVP

    Škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli jen encyklopedickým vědomostem, ale také pro život důležitým kompetencím jako je např. umět řešit problémy či sociálním dovednostem. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě ve 21. století. Veškerá školní i mimoškolní práce přispívá k pozitivnímu rozvoji osobnosti každého žáka, k podpoře jejich talentu a nadání, k motivaci vzdělávat se a poznávat, získávat sebedůvěru.

     

    Vzdělávání žáků

    Naše škola dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků ve vzdělávání. Žáci se pravidelně a velmi úspěšně účastní soutěží na okrskové, krajské i celostátní úrovni, jsou také velmi úspěšní u přijímacích zkoušek ke studiu na střední školy.

    Jako škola jsme otevřeni žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním i se sociálním znevýhodněním. Výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli zjišťuje vzdělávací potřeby žáků a ve spolupráci s poradenským zařízením zajišťuje odbornou diagnostiku. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky, žákům je poskytována veškerá potřebná péče formou podpůrných opatření.

    Ve škole velmi dobře a aktivně pracuje žákovský parlament, který je tvořen zástupci všech tříd. Prostřednictvím parlamentu mohou žáci dávat připomínky a podněty k činnostem a k organizaci školy, organizovat vlastní aktivity a ovlivňovat chod školy.

     

    Aktivity školy

    Pedagogičtí pracovníci navzájem spolupracují při mnoha projektech a akcích. Škola dlouhodobě organizuje v průběhu roku projekty na úrovni tříd, ročníků i celé školy v oblasti sportovní, kulturní, výchovně vzdělávací, folklóru, lidových tradic a zvyků a environmentální výchovy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků.

    V rámci projektů koná velké množství nejrůznějších (tradičních i netradičních) akcí pro děti i pro jejich rodiče. Třídní kolektivy vyjíždějí na různé exkurze a výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, žákům 6. ročníku nabízíme adaptační kurz, pro žáky 7. ročníku pořádáme každoročně lyžařský výcvikový kurs a pro žáky 9. ročníku škola každoročně organizuje kurzy tance a společenské výchovy.

    Škola se zapojuje také do mezinárodních projektů a programů, např. Erasmus+, které umožňují našim žákům i pedagogům cestovat po partnerských školách v Evropě.

     

    Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

    Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů naší školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě zapojení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí a toho není možné dosáhnout bez kvalitní vzájemné komunikace.

    Vzájemné vztahy mezi rodiči a školou jsou na dobré úrovni. Rodiče projevují aktivní zájem o zapojení se do života školy jsou ochotni pomáhat na školních akcích, zejména s organizací školního plesu, žákovské akademie, tanečních kurzů, dětského dne atd.

    Podle dotazníkového šetření roste spokojenost s úrovní komunikace, informovaností a otevřeností školy směrem k veřejnosti. Je potřeba informovat rodiče o cílech vzdělávání a výchovného působení, o nástrojích a metodách, které škola používá, o vnitřních pravidlech školy, ale také o jejích možnostech a omezeních. Za tímto účelem jsou organizovány pravidelné rodičovské schůzky, dny otevřených dveří, aktivity v městské knihovně nebo jiných prostorách. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole prostřednictvím městského zpravodaje, školních i partnerských webových stránek. Při zjišťování pohledu rodičovské veřejnosti na školu a zjišťování názorů a požadavků rodičů se výborně osvědčuje spolupráce se Sdružením rodičů. Vedení školy se pravidelně schází s třídními důvěrníky na jejich schůzkách.

    Škola spolupracuje s dalšími složkami a organizacemi ve městě. Zejména se jedná o Dům dětí a mládeže, TJ Sokol, TJ Spartak, Orel, městskou knihovnu, městské muzeum, ekologickou poradnu Kosenka, Envicentrum pro krajinu, Policii ČR atd. Využíváme jejich aktivit a programů k obohacení a zpestření výuky.

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus