• Profil školy

   • Úplnost a velikost školy

    Základní škola Valašské Klobouky je úplnou základní školou s oběma stupni základního vzdělávání. Jedná se o městskou školu, která je spádová pro celé město Valašské Klobouky a místní části Smolina, Lipina a Mirošov a dále pro některé přilehlé obce – Poteč, Tichov a Vlachova Lhota. Kapacita školy uvedená v rejstříku škol je 780 žáků. Součástí školy je školní družina s kapacitou 150 žáků, školní klub s kapacitou 250 žáků a školní jídelna s kapacitou 700 strávníků.

    Vybavení školy

    Škola je situovaná na okraji města v blízkosti velkého sídliště. Je snadno dostupná pro osobní i autobusovou dopravu. Poloha školy umožňuje využívat její venkovní prostory k výuce i relaxaci žáků.

    ZŠ Valašské Klobouky realizuje výuku  ve vlastních budovách, které byly zkolaudovány v roce 1973 a v současné době prochází celkovou  rekonstrukcí a modernizací.  Podařilo se zatím  realizovat takřka všechny plánované etapy rekonstrukce - nová sedlová střecha  na celé budově, školní kuchyně a jídelna, suterénní prostory budovy D a sociální zázemí pro kuchařky, sociální zařízení pro žáky i učitele,  žákovské šatny, tepelná izolace vnějšího pláště budov a výměna oken. Zbývá dokončit výměnu inženýrských sítí a rekonstruovat sociální zařízení na budově D ve školní družině.

    V jednotlivých ročnících je po třech třídách s průměrným počtem do dvaceti žáků na třídu. Celkový počet žáků ve škole je zhruba 570 dětí.  Každá třída má svoji kmenovou  učebnu, vybavenou novým žákovským nábytkem. Ve škole je odborná pracovna chemie, fyziky a hudební výchovy, dále dyslektická pracovna, dvě jazykové pracovny, dvě multimediální pracovny, dvě pracovny informatiky, dvě  tělocvičny, tři školní dílny a cvičná kuchyně. Školní družina a školní klub pracují ve vlastních prostorách, jedná se o čtyři samostatné učebny, a současně využívají i další školní prostory.

    Ke škole náleží sportovní areál s umělým povrchem. Zahrnuje dvě hřiště, atletický ovál a další atletická stanoviště.

    Škola má vlastní kuchyni a jídelnu ve stejné budově, denní kapacita jídel je asi 500 obědů.

    Veškeré prostory školy, kmenové učebny a odborné pracovny, tělocvičny, šatny, jídelna atd. splňují hygienické normy.

    Charakteristika pedagogického sboru

    Stav personálního obsazení – počet, kvalifikovanost, míra aprobovanosti – je aktuálně uváděn vždy ve výročních zprávách. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní, aprobace je vcelku vyhovující. Škola dlouhodobě usiluje o zlepšení aprobovanosti výuky cizích jazyků. 

    Na škole je ustanoven jeden výchovný poradce pro volbu povolání, jeden výchovný poradce pro žáky s SVP, jeden preventista sociálně-patologických jevů, dva metodici a koordinátoři ICT a jedna speciální pedagožka. Externí pracovníci vyučují především náboženství. Škola využívá několik asistentů pedagoga, není zde školní psycholog.

    Všichni pedagogové se pravidelně zúčastňují akcí DVPP, všichni byli proškoleni v rámci SIPVZ v úrovni Z nebo P.

    Pedagogický sbor je stabilizovaný, za odcházející kolegy nacházíme odpovídající náhrady.

    Charakteristika žáků

    Školu navštěvují žáci z Valašských Klobouk i okolních obcí. Pravidelně se velmi úspěšně účastní soutěží na okrskové, krajské i celostátní úrovni. Žáci naší školy jsou velmi úspěšní u přijímacích zkoušek ke studiu na střední školy. Škola je pravidelně podrobována testování externích subjektů. Jedná se o testování úrovně znalostí, vědomostí a klíčových kompetencí žáků, míru plnění výstupů školního vzdělávacího programu a speciální testy. Testování provádí MŠMT v rámci testování výsledků vzdělávání žáků pátých a devástých tříd, společnosti realizující testování v projektech TIMSS a PIRLSS a soukromé subjekty, které si škola najímá k získání zpětné vazby. V těchto testech dosahuje škola nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními školami v republice.

    Ve spolupráci s PPP jsou do výuky zapojováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytována veškerá potřebná péče formou podpůrných opatření.

    Ve škole velmi dobře a aktivně pracuje žákovský parlament, který je tvořen zástupci všech tříd. Prostřednictvím parlamentu mohou žáci dávat připomínky a podněty k činnostem a k organizaci školy, organizovat vlastní aktivity a ovlivňovat chod školy.

    Dlouhodobé projekty

    Pedagogičtí pracovníci navzájem spolupracují při mnoha projektech. Škola dlouhodobě organizuje v průběhu roku projekty na úrovni tříd, ročníků i celé školy v oblasti sportovní, kulturní, výchovně vzdělávací, folklóru, lidových tradic a zvyků a environmentální výchovy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků.

    V rámci projektů koná velké množství nejrůznějších (tradičních i netradičních) akcí pro děti i pro jejich rodiče.Třídní kolektivy vyjíždějí na mnohé exkurze a výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, žákům 6. ročníku  nabízíme adaptační kurz, pro žáky 7.ročníku  pořádáme každoročně lyžařský výcvikový kurs a pro žáky 9. ročníku  škola každoročně organizuje kurzy tance a společenské výchovy.

    Mezinárodní spolupráce

    Škola je zapojena do projektů programu Comenius a Erasmus+. Programy jsou zaměřeny na spolupráci škol se společným programem a s výměnou učitelů a žáků v Evropě, na výměnné pobyty a jazykové kurzy zaměstnanců.

    Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

    Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů naší školy. Velmi podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě zapojení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí a toho není možné dosáhnout bez kvalitní vzájemné komunikace.

    Vzájemné vztahy mezi rodiči a školou jsou  na velmi dobré úrovni. Rodiče projevují aktivní zájem  o zapojení se do života školy. Rodiče jsou ochotni pomáhat na školních akcích, zejména s organizací školního plesu, žákovské akademie, tanečních  kurzů, dětského dne atd.

    Podle dotazníkového šetření roste spokojenost s úrovní komunikace, informovaností a otevřeností školy směrem k veřejnosti. Je potřeba informovat rodiče o cílech vzdělávání a výchovného působení, o nástrojích a metodách, které škola používá, o vnitřních pravidlech školy, ale také o jejích  možnostech a omezeních. Za tímto účelem jsou organizovány pravidelné rodičovské schůzky, dny otevřených dveří, prezentace prací žáků v muzeu, městské knihovně nebo jiných prostorách. Rodiče jsou  pravidelně informováni o prospěchu, chování svých dětí a dění ve škole prostřednictvím žákovských knížek, tištěných oznámení, městského zpravodaje, vlastních a partnerských webových stránek. Při zjišťování pohledu  rodičovské veřejnosti na školu,zjišťování názorů a požadavků rodičů, se výborně osvědčuje spolupráce se Sdružením rodičů. Vedení školy se pravidelně schází s třídními důvěrníky na jejich schůzkách.

    Výborná je spolupráce s dalšími složkami a organizacemi ve městě. Zejména se jedná o Dům dětí a mládeže, TJ Sokol, TJ Spartak, Orel, městská knihovna, městské muzeum, ekologická poradna Kosenka, Envicentrum pro krajinu, Policie ČR atd. Využíváme jejich aktivit a programů k obohacení a zpestření výuky.

    Školská rada

    Zájmem školy je, aby i v nových podmínkách platnosti nové školské legislativy školská rada pokračovala ve své činnosti.Na schůze školské rady je vždy zván ředitel školy a společně jsou projednávány aktuální problémy chodu školy.

    Historie školství ve Valašských Kloboukách

    První škola v Kloboukách je doložena již k 90. létům 16. století. V roce 1872 byla vybudována měšťanská škola (od r.1900 česká) a v roce1901 pokračovací průmyslová škola ("živnostenská škola").

    V roce 1924 byla založena zemská odborná škola hospodářská, po r. 1957 střední odborné učiliště zemědělské (obor opravář zemědělských strojů) a učňovská škola strojní.

    Od roku 1949 funguje gymnázium, jehož zaměření se postupem času měnilo - objevilo se osmileté gymnázium a obchodní akademie, aktuálně čtyřleté gymnázium.

    Dne 1. prosince 1932 byl  ve Valašských Kloboukách slavnostně otevřen Okresní Dětský domov. Koncem roku 1956 byla ve Smolině dostavěna nová budova, v níž byl dne 1. ledna 1957 zahájen provoz Dětského domova a národní školy. Aktuálně je ve Smolině Základní škola praktická.

    Základní škola byla do roku 1973 provozována v tzv. dřevákách - dřevěné nízké budovy v klobuckých Jamách.

    Historická fotka základní školy

    Historická fotka základní školy

     

    V roce 1973 byla slavnostně otevřena nová budova Základní devítileté školy. V této budově sídlí škola dosud.

    Historická fotka základní školy

    Zájemci o události v životě nové školy si mohou stáhnout a přečíst vzpomínky pamětníků z Almanachu vydané při příležitosti 40. výročí založení školy.

    Almanach-ValaskeKlobouky_final.pdf

     

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus