• Koncepce rozvoje

   • Koncepce dalšího rozvoje Základní školy Valašské Klobouky 2016 - 2020

    A) Charakteristika školy

    ZŠ Valašské Klobouky je úplná škola s oběma stupni. V současnosti je na škole cca 557 žáků ve 27 kmenových třídách, ve školní družině je v pěti  odděleních cca 140 žáků a ve školním klubu zapsaných 250 žáků. Škola má 46 pedagogických pracovníků (včetně 2 asistentů pedagoga) a 16 správních zaměstnanců.

    Škola učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Valašské Klobouky. Jako cizí jazyk je vyučována angličtina, jako druhý cizí jazyk od sedmého ročníku němčina a ruština.

    B) Rozvoj jednotlivých oblastí

    1. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

    Dále zkvalitňovat vzdělávání a výchovu žáků. Vycházet z RVP ZV a ŠVP školy, rozvíjet klíčové kompetence pro osobnostní rozvoj žáků a jejich přípravu pro život. Připravovat zajímavé a pestré hodiny, které aktivně zapojí žáky do výchovně-vzdělávacího procesu. Využívat nejrůznější metody formy práce, vycházky, pokusy, besedy, projektové dny a projekty, skupinové práce, atd. Využívat všechny pomůcky a informační technologie.

    Vytvářet vhodné podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, účinně je vyhledávat již na 1. stupni ve spolupráci s PPP a SPC. Zabezpečit trvalé vzdělávání pedagogů v této oblasti, informovat rodiče a spolupracovat s nimi. Více zapojovat rodiče do výchovně-vzdělávacího procesu, reagovat na jejich podněty a připomínky. Podporovat nadané a talentované žáky ze všech oblastí, zapojovat je do systému soutěží a olympiád.

    Předcházet sociálně patologickým jevům. Všichni pedagogičtí pracovníci se pod vedením školního koordinátora a v rámci Minimálního preventivního programu školy podílejí na realizaci preventivních akcí, na osvětě mezi žáky a rodiči. Nabízet ve spolupráci s ostatními kulturními a sportovními složkami města vhodné využití volného času dětí, prosazovat zdravý životní styl. Informovat žáky a rodiče o možných rizicích, poskytnout pomoc a radu v případě problému.

    2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

    Skladba aprobovanosti vyučujících je vcelku dobrá, s výjimkou jazyka anglického a německého. Škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem aprobovaných učitelů cizího jazyka. V současné době jsou dvě aprobované učitelky anglického jazyka na mateřské dovolené, po jejich návratu se situace výrazně zlepší.  Již několik let nemá škola aprobovaného vyučujícího výtvarné výchovy. Do budoucna bude zřejmě problém zajistit aprobovanou výuku matematiky a fyziky.

    Dále zvyšovat odbornost pedagogické sboru podle plánu DVPP v systému kurzů a školení ve spolupráci především s NIDV a dalšími vzdělávacími institucemi v okolí. Využívat projektů EU, MŠMT a KÚ  jak k profesnímu růstu pedagogů, tak k rozvoji školy.

    Udržovat klidnou a tvůrčí atmosféru spolupráce a vzájemné podpory mezi všemi zaměstnanci školy. Vést zaměstnance k sebehodnocení, pozitivně je motivovat k lepším výkonům, přesně stanovit kriteria kontroly, hodnocení a odměňování. Odměňovat iniciativní a výkonné zaměstnance, kteří se dále vzdělávají a odvádějí práci navíc.  Organizovat také neformální akce ke zlepšování vzájemné komunikace, poznávání a dobrých vztahů.

    3. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

    Školní budovy a přilehlé prostory pocházejí z roku 1973. Během posledních let škola prochází rozsáhlými rekonstrukcemi. V dalších letech je potřeba ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat podle plánu v dalších akcích. Jedná se především o tyto akce:

    • výměna stávající hliníkové elektrické instalace za měděné rozvody
    • datové rozvody zapuštěné ve zdech ve všech učebnách, páteřní rozvody optickým kabelem
    • dokončení výměny odpadů ve zbývajících částech školy
    • bezbariérový vstup do školy, instalace výtahu pro imobilní osoby v budově A
    • výměna tvrdé dřevěné podlahy v obou tělocvičnách za plastovou, výměna obložení stěn v obou tělocvičnách za kompaktnější a bezpečnější
    • dokončení obnovy nábytku ve třídách 2. stupně a učebnách ŠD
    • oprava umělého povrchu hřiště

    Tyto akce překračují svou náročností možnosti běžného rozpočtu školy. Jejich financování zabezpečuje zřizovatel ze svého rozpočtu a z dotací MF ČR. Běžné opravy, údržbu a malování provádět z rozpočtu školy.

    Další rozvoj materiálních podmínek představuje neustálé modernizování učebních pomůcek a přetváření školních prostor tak, aby umožňovaly moderní metody výuky a výchovy a smysluplné trávení volného času dětí.:

    • vybudování dalších multimediálních odborných pracoven (interaktivní tabule, připojení k internetu, ozvučení, zatemnění, pomůcky) a to i pro žáky na I. stupni
    • vybudování informačního centra pro žáky vybaveného klasickou knihovnou, 10 – 12 počítačovými stanovišti s připojením k internetu a s tiskárnami, dataprojektorem, kopírkou, místy pro samostudium a přípravu referátů, četbu knih, relaxaci.
    • zlepšovat materiální podmínky zaměstnanců, zejména vybavení kabinetů a šaten, rekonstruovat a zpřístupnit sprchy pro zaměstnance

    Velkou výzvou a příležitostí je okolí školy, dosud nepříliš využívané. Ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky využívat areál školy k netradičním formám výuky a k vyplnění volného času žáků. Vybudovat pergoly, odpočinkové zóny a venkovní posezení s lavičkami a stoly, instalovat do vhodných míst menší dětská hřiště a prostory pro hry i po skončení vyučování a přístupný pro širokou veřejnost. Venkovní areál školy by se měl proměnit v místo, kde bude možné dopoledne za příznivého počasí vést zajímavé hodiny v přírodě, o přestávce vyběhnout ven ze tříd, posvačit a odreagovat se. Odpoledne pak sportovat, hrát si a odpočívat. Své místo by si tak měly najít např. koše pro streetball, moderní trubkové a lanové prolézačky a překážkové dráhy, zabezpečené pískoviště, minigolf, venkovní ping-pong, překážky pro skateboard a in-line brusle, volně přístupné hřiště na fotbal. Celkový vzhled pozemku, především zatravněné plochy, udržovat v parkové úpravě častým sečením -stanovit jako stálý úkol údržbáři školy.

    Pro potřeby dopravní výchovy vybudovat ve volné části areálu dopravní hřiště. Na školním pozemku přepracovat a zredukovat koncepci péče o záhony a skleník podle aktuálních potřeb výuky pěstitelských prací. Ve spolupráci s učiteli biologie na nevyužitých plochách školních pozemků vybudovat ukázky různých rostlinných a klimatických biotopů jako demonstrační objekty do hodin zeměpisu a přírodopisu.

    Pro postupnou přeměnu okolí je potřeba vypracovat podrobnější projekty, tak aby především sportoviště splňovala bezpečnostní normy. Realizaci a financování těchto projektů zabezpečit z vlastních zdrojů – rozpočet školy, práce zaměstnanců a žáků, dále z pobídek a grantů buď Zlínského kraje nebo ministerstev ČR. Pokračovat ve spolupráci s firmami v okolí a využívat sponzoringu.

    4. FINANCOVÁNÍ

    Dále pokračovat ve vynikající spolupráci se zřizovatelem, smysluplně navrhovat a čerpat rozpočet. Využívat efektivně prostředky k údržbě a obnově školy. Důsledně dbát na hospodárné a efektivní využívání energií, vody, spotřebního materiálu a dalšího materiálního vybavení. Motivovat zaměstnance k navrhování úsporných opatření.

    Zhoršující se situace v počtu žáků ve škole a s tím klesající příjmy ONIV nutí přemýšlet o jiných zdrojích. Proto je potřeba znát nabídky fondů Zlínského kraje, EU a MŠMT, vytvářet grantové projekty a získávat chybějící peníze na rozvoj školy také v této oblasti. Prioritu má budování multimediálních odborných pracoven s interaktivními tabulemi a přeměna areálu školy.

    Pokračovat a rozšiřovat nabídku doplňkové činnosti a výnosů z ní.V rámci doplňkové činnosti zvyšovat počet cizích strávníků ve školní jídelně, rozšířit pronájem školních tělocvičen i hřiště.

    5. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

    Organizační a řídící struktura zaměstnanců je funkční, školu vede 1 ředitel, 2 zástupci, na dalších úrovních řízení pracuje vedoucí školní kuchyně, vedoucí školní družiny a klubu a v úseku údržby a úkliduškolnice. Vzhledem ke klesajícímu počtu žáků bylo potřeba  redukovat počet zaměstnanců pro úklid.

    Přenášet v maximální možné míře veškeré potřebné informace zaměstnancům školy prostřednictvím plánů práce, koncepčních materiálů, kritérií hodnocení práce, provozních porad, pedagogických rad, interních specializovaných školení atd. Pokračovat v systému kontrol pedagogické práce – pověření pracovníci pro hospitační činnost, autoevaluační mechanismy školy, dotazníky a externí hodnocení práce školy. Kontrola práce na úrovni předsedů PK a MS. Dodržování a kontrolování zákonů, vyhlášek a interních směrnic v oblasti ekonomické a mzdové. 

    Pokračovat ve vysoké úrovni vzdělávání. Vyžadovat vynikající výkony jak od zaměstnanců, tak od žáků, vytvářet u žáků základní dovednosti a návyky, dbát na komunikaci mezi učiteli a žáky, vyžadovat vzájemný respekt. Pravidelné a časté hodnocení zaměstnanců školy a žáků vedením školy a vlastním hodnocením. Dále pokračovat v nastaveném systému autoevaluace, tento více rozšířit směrem k ostatním subjektům a získávat více názorů, pohledů, podnětů a hodnocení zvnějšku (školská rada, veřejnost, rodiče,…).

    Ponechávat prostor pro řízení školy a vnášení nových nápadů, nových forem výuky, činností a dalších pro školu a žáky prospěšných věcí všem zaměstnancům, motivovat je pro takovéto aktivity a odměňovat je za ně.

    Věnovat více prostoru rodičovské veřejnosti a žákům, posílit postavení Sdružení rodičů a Školské rady, Školního žákovského parlamentu. 

    6. VNĚJŠÍ VZTAHY A SPOLUPRÁCE

    Velmi důležitým partnerem pro školu je zřizovatel – to je Město Valašské Klobouky. Pokračovat ve výborných vztazích a vzájemné oboustranně prospěšné spolupráci a spolupodílet se na obnově a rekonstrukci školy, průběžných opravách a budování nových zařízení a prostor. Komunikovat a přenášet podstatné informace k vedení města (starosta, místostarosta, městská rada, zastupitelstvo, tajemník, finanční, investiční odbor, atd.) Důležité záměry a akce prodiskutovávat s členy vedení města, informovat je o potřebách, problémech, ale také úspěších školy.

    Další důležitou skupinou jsou rodiče žáků. Škola stojí a funguje právě pro plnění výchovně vzdělávacích cílů. Je potřeba informovat rodiče o cílech vzdělávání a výchovného působení, o nástrojích a metodách, které škola používá, o vnitřních pravidlech školy, ale také o jejích možnostech a omezeních. Za tímto účelem organizovat pravidelné rodičovské schůzky, dny otevřených dveří, prezentace prací žáků v muzeu, galerii nebo jiných prostorách, informovat rodiče o prospěchu, chování dětí a dění ve škole prostřednictvím žákovských knížek, tištěných oznámení, městského zpravodaje, vlastních a partnerských webových stránek.

    Pokračovat ve výborné spolupráci s dalšími složkami a organizacemi ve Valašských Kloboukách. Zejména se jedná o Dům dětí a mládeže, TJ Sokol, TJ Spartak, Orel, Městská knihovna, Městské muzeum, Ekologická poradna Kosenka, Městská a Státní policie atd. Využívat jejich aktivit a programů k obohacení a zpestření výuky.

    Navázat partnerství s vhodnou školou nebo školami v zahraničí v projektu E-Twinning, případně jiných projektech organizovaných např. Městským úřadem, spolupracovat s euromanažerem MÚ.

     

    Zpracoval: Mgr. Karel Ptáček

     

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus