• Koncepce rozvoje

   • Koncepce dalšího rozvoje Základní školy Valašské Klobouky 2021 - 2025

    A) Charakteristika školy

    ZŠ Valašské Klobouky je úplná škola s oběma stupni. V současnosti je na škole cca 576 žáků ve 27 kmenových třídách, ve školní družině je v pěti odděleních cca 140 žáků a ve školním klubu zapsaných 220 žáků. Od školního roku 2018/2019 je na škole otevřena také přípravná třída pro děti předškolního věku (min. 11 žáků). Škola má 61 pedagogických pracovníků (včetně 16asistentů pedagoga),18 správních zaměstnanců a 1 školního asistenta z projektu Šablony.

    Škola učí podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Valašské Klobouky. Jako cizí jazyk je vyučována angličtina, a to od 1. ročníku (v 1. a 2. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně, od 3. ročníku v rozsahu 3 až 4 hodiny týdně), jako druhý cizí jazyk je od sedmého ročníku vyučovánaněmčina a ruština.

    B) Rozvoj jednotlivých oblastí

    1. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

    Dále zkvalitňovat vzdělávání a výchovu žáků. Vycházet z RVP ZV a ŠVP školy, rozvíjet klíčové kompetence pro osobnostní rozvoj žáků a jejich přípravu pro život. Připravovat zajímavé a pestré hodiny, které aktivně zapojí žáky do výchovně-vzdělávacího procesu. Využívat nejrůznější metody a formy práce, vycházky, exkurze, badatelskou výuku s pokusy, besedy, projektové dny a projekty, skupinové práce atd. Využívat všechny pomůcky a dostupné informační technologie. Zaměřit se na podporu technického vzdělávání. Využívat nově rekonstruované dílny, rozvíjet činnosti a aktivity s robotickou technikou.

    Vytvářet vhodné podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, účinně je vyhledávat již na 1. stupni ve spolupráci s KPPP a SPC. Zabezpečit trvalé vzdělávání pedagogů v této oblasti, informovat rodiče a spolupracovat s nimi. Více zapojovat rodiče do výchovně-vzdělávacího procesu, reagovat na jejich podněty a připomínky. Podporovat nadané a talentované žáky ze všech oblastí, zapojovat je do systému soutěží a olympiád. Prezentovat jejich výsledky na webových stránkách školy a v Klobuckém zpravodaji. Rozvíjet spolupráci s krajskou koordinační skupinou pro péči o nadané děti.

    Předcházet sociálně patologickým jevům. Všichni pedagogičtí pracovníci se pod vedením školníhometodikaprevence a v rámci Minimálního preventivního programu školy podílejí na realizaci preventivních akcí, na osvětě mezi žáky a rodiči. Nabízet ve spolupráci s ostatními kulturními a sportovními složkami města vhodné využití volného času dětí, prosazovat zdravý životní styl. Informovat žáky a rodiče o možných rizicích, poskytnout pomoc a radu v případě problému.

    Rozvíjet činnost školního poradenského pracoviště, posílit je o školního psychologa.

    Rozvíjet a zdokonalovat práci školního žákovského parlamentu.

    2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

    Všichni pedagogičtí zaměstnanci školy jsou kvalifikovaní. Také skladba aprobovanosti pedagogů je dobrá, naprostá většina předmětů je vyučována aprobovaně, a to včetně předmětů jako je fyzika, chemie, informatika nebo technické činnosti. Částečně neaprobovaná je výuka anglického jazyka na 1. stupni a německého a ruského jazyka na 2. stupni.Již několik let nemá škola aprobovaného vyučujícího výtvarné výchovy na 2. stupni. Částečně neaprobovaná je také výuka matematiky.

    Kvalitní personální politikou zajistit efektivní fungování pedagogického sboru při vhodném věkovém složení. Pravidelně vyhodnocovat personální rizika a přijímat opatření k jejich odstraňování, zejména v oblasti odborné kvalifikace pedagogů a věkové struktury.

    Dále zvyšovat odbornou kvalitu pedagogické sboru podle plánu DVPP v systému kurzů a školení ve spolupráci především s NPI a dalšími vzdělávacími institucemi. Využívat projektů EU, MŠMT a KÚ jak k profesnímu růstu pedagogů, tak k rozvoji školy. Zaměřovat se na oblast společného vzdělávání, rozvoj jednotlivých gramotností, nové metody a formy práce, výuku cizích jazyků, další vzdělávání asistentů pedagoga, v případě vedení školy pak na oblast školské legislativy apod.

    Vytvářet podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností a aktivně podporovat začínající pedagogy pomocí institutu uvádějícího učitele.

    Při hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců zohledňovat jejich profesionalitu v přístupu k plnění pracovních povinností, k potřebám rodičů a žáků a ke vzájemné spolupráci pedagogů.

    Udržovat klidnou a tvůrčí atmosféru spolupráce a vzájemné podpory mezi všemi zaměstnanci školy. Vést zaměstnance k sebehodnocení, pozitivně je motivovat k lepším výkonům, přesně stanovit kritéria kontroly, hodnocení a odměňování. Odměňovat iniciativní a výkonné zaměstnance, kteří se dále vzdělávají a odvádějí práci navíc.  

    Organizovat neformální akce ke zlepšování klimatu na pracovišti a vzájemných vztahů mezi zaměstnanci školy (společné návštěvy divadla, poznávací exkurze, sportovní aktivity atd.).

    3. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

    Školní budovy a přilehlé prostory pocházejí z roku 1973. Během posledních let škola prošla rozsáhlými rekonstrukcemi. I v následujících letech je potřeba ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat podle plánu v dalších rekonstrukcích. Jedná se především o tyto:

    • výměna stávající hliníkové elektrické instalace za měděné rozvody a současněvýměna nevyhovujícího osvětlení ve všech prostorách školy za úspornější LED osvětlení
    • dokončení výměny odpadů ve zbývajících částech školy
    • výměna obložení stěn v obou tělocvičnách za kompaktnější a bezpečnější
    • oprava umělého povrchu školního hřiště a atletického oválu
    • dokončení rekonstrukce kabinetů s původním vybavením z roku 1973 a úpravy společných chodbových prostor
    • rekonstrukce sociálního zařízení v budově D, které nesplňuje hygienické požadavky (částečně proběhne v roce 2021)
    • rekonstrukce šaten patřících k tělocvičnám včetně sprch (proběhne v roce 2021)
    • oprava střešní krytiny zejména na budově D
    • modernizace školní kuchyně, oprava vzduchotechniky
    • pro potřeby dopravní výchovy vybudovat ve volné části areálu dopravní hřiště
    • revitalizace venkovního areálu školy (částečně proběhne v roce 2021) - vybudovat pergoly, odpočinkové zóny a venkovní posezení s lavičkami a stoly, workoutovéhřiště - pro výuku ve venkovních prostorách i odpolední odpočinek pro žáky a širokou veřejnost. Celkový vzhled pozemku udržovat v parkové úpravě.

    Na školním pozemku přepracovat a zredukovat koncepci péče o záhony a skleník podle aktuálních potřeb výuky pěstitelských prací. Na nevyužitých plochách školních pozemků vybudovat ukázky různých rostlinných a klimatických biotopů jako demonstrační objekty do hodin zeměpisu a přírodopisu.

    Tyto akce překračují svou náročností možnosti běžného rozpočtu školy. Jejich financování zabezpečuje převážně zřizovatel ze svého rozpočtu a z dotací EU fondů, částečně ale také zabezpečit z vlastních zdrojů – rozpočet školy, práce zaměstnanců a žáků, dále z pobídek a grantů. Pokračovat ve spolupráci s firmami v okolí a využívat sponzoringu.

    Běžné opravy, údržbu a malování provádět i nadále z rozpočtu školy.

    Další rozvoj materiálních podmínek představuje neustálé modernizování učebních pomůcek a přetváření školních prostor tak, aby umožňovaly moderní metody výuky a výchovy a smysluplné trávení volného času dětí.:

    • vybavení učeben školní družiny novým nábytkem a novými pomůckami (proběhne v roce 2021)
    • postupná obměna zastaralé ICT a multimediální techniky v kmenových učebnách
    • zlepšenípracovních podmínek zaměstnanců, zejména vybavení kabinetů a šaten 

     

    4. FINANCOVÁNÍ

    Nadále pokračovat ve vynikající spolupráci se zřizovatelem, smysluplně navrhovat a čerpat rozpočet. Využívat efektivně prostředky k údržbě a obnově školy. Důsledně dbát na hospodárné a efektivní využívání energií, vody, spotřebního materiálu a dalšího materiálního vybavení. Motivovat zaměstnance k navrhování úsporných opatření.

    Zajistit posílení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely - doplňková činnost– zvyšovat počet cizích strávníků ve školní jídelně, rozšířit pronájem školních tělocvičen a hřiště.

    Každoročně určovat priority ve vybavování školy, v opravách a udržování s cílem vytvořit bezpečné a esteticky kladně působící prostředí pro žáky i zaměstnance.

    Pořizovat nové pomůcky hrazené z ONIV na základě potřebnosti. Spolupracovat úzce s předmětovými komisemi a metodickými sdruženími při nákupu učebnic a pomůcek.

    Zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT a MŽP, aktivně pracovat na tvorbě projektů k získání dotací.

    Vhodnou komunikací s fyzickými a právnickými osobami zajistit další finanční prostředky formou darů na zlepšování školního prostředí pro žáky.

    Získávat sponzory na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy.

    5. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

    Přistupovat k řízení pedagogických procesů s vědomím, že vlastní řízení je pro kvalitu poskytovaného vzdělávání klíčové.

    Školu řídit aktivně, monitorovat a vyhodnocovat fungování školy a následně přijímat účinná opatření.

    Přenášet v maximální možné míře veškeré potřebné informace zaměstnancům školy prostřednictvím plánů práce, koncepčních materiálů, kritérií hodnocení práce, provozních porad, pedagogických rad, interních specializovaných školení atd.

    Pokračovat v systému kontrol pedagogické práce – pověření pracovníci pro hospitační činnost, autoevaluační mechanismy školy, dotazníky a externí hodnocení práce školy. Kontrola práce na úrovni předsedů PK a MS. Dodržování a kontrolování zákonů, vyhlášek a interních směrnic v oblasti ekonomické a mzdové. 

    Pokračovat ve vysoké úrovni vzdělávání. Vyžadovat vynikající výkony jak od zaměstnanců, tak od žáků, vytvářet u žáků základní dovednosti a návyky, dbát na komunikaci mezi učiteli a žáky, vyžadovat vzájemný respekt. Pravidelné a časté hodnocení zaměstnanců školy a žáků vedením školy a vlastním hodnocením. Dále pokračovat v nastaveném systému autoevaluace, tento více rozšířit směrem k ostatním subjektům a získávat více názorů, pohledů, podnětů a hodnocení zvnějšku (školská rada, veřejnost, rodiče,…).

    Ponechávat prostor pro řízení školy a vnášení nových nápadů, nových forem výuky, činností a dalších pro školu a žáky prospěšných věcí všem zaměstnancům, motivovat je pro takovéto aktivity a odměňovat je za ně.

    Na základě potřeb vývoje výchovně vzdělávacího procesu provádět vyhodnocování aktuálnosti ŠVP. V případě zjištění potřeby inovace vypracovat příslušný dodatek ŠVP či zpracovat novou verzi.

    Věnovat více prostoru rodičovské veřejnosti a žákům, posílit postavení Sdružení rodičů, Školské rady aškolního žákovského parlamentu. Sdružení rodičů chápat jako významného partnera při každodenní školní práci.

    6. VNĚJŠÍ VZTAHY A SPOLUPRÁCE

    Velmi důležitým partnerem pro školu je zřizovatel –Město Valašské Klobouky. Pokračovat ve výborných vztazích a vzájemné oboustranně prospěšné spolupráci a spolupodílet se na  rekonstrukci školy a budování nových zařízení a prostor. Komunikovat a přenášet podstatné informace k vedení města (starosta, místostarosta, rada města, zastupitelstvo, tajemník, finanční, investiční odbor, atd.) Důležité záměry a akce prodiskutovávat s členy vedení města, informovat je o potřebách, problémech, ale také úspěších školy.

    Další důležitou skupinou jsou rodiče žáků. Je potřeba je informovat o cílech vzdělávání a výchovného působení, o nástrojích a metodách, které škola používá, o vnitřních pravidlech školy, ale také o jejích možnostech a omezeních. Za tímto účelem organizovat pravidelné rodičovské schůzky, dny otevřených dveří, prezentace prací žáků, informovat rodiče o prospěchu, chování dětí a dění ve škole prostřednictvím informačního systému Edupage, městského zpravodaje, vlastních a partnerských webových stránek.

    Dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohlubovat zájem rodičů o dění ve škole a trvale posilovat jejich pocit sounáležitosti se školou.

    Pokračovat ve výborné spolupráci s dalšími složkami a organizacemi ve Valašských Kloboukách. Jsou to zejména- Dům dětí a mládeže, Valašskokloboucké podnikatelské centrum, TJ Sokol, TJ Spartak, Orel, Městská knihovna, Městské muzeum, ekologickéstřediskoKosenka, Městská policie atd. Využívat jejich aktivit a programů k obohacení a zpestření výuky.

    Navázat a rozvíjet partnerství s vhodnou školou nebo školami v zahraničí v rámci projektu E-Twinning.

    Zpracovala: RNDr. Ivana Sedláková, 2.2.2021

     

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus