• Základní škola Valašské Klobouky
   • Škola otevřená všem
   • Novinky

    • Organizace výuky od 14.10.2020

    • 21.10.2020 14:03
    • Vláda zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání s účinností ode dne 14.10. 2020 do dne 1.11. 2020 v základních školách, školních klubech a školní družině. Stejná pravidla platí i pro přípravné třídy. Žáci 1. i 2. stupně přecházejí na distanční výuku.
    • Informace k organizaci výuky v ZŠ Valašské Klobouky od 14. 10. 2020

     Výuka

     Distanční výuka je pro všechny žáky povinná, úkoly budou vyučující zasílat přes Edupage v dopoledních hodinách. Žáci mají povinnost se s nimi seznámit a podle pokynů je splnit v daném časovém limitu. Známky získané z této formy výuky jsou stejné váhy jako ty z výuky ve škole. Zadané úkoly budou klasifikovány podle běžné klasifikační stupnice.

      

     Omluvenky

     Pokud během distanční výuky žák onemocní, omlouvá jej rodič formou elektronické žákovské knížky. Povinností žáka je si učivo zameškané během nemoci doplnit a doučit se ho.

      

     Stravování

     Na základě metodického doporučení MŠMT mají děti nárok na dotovaný oběd i po dobu vzdělávání distančním způsobem za předpokladu, že provoz školní jídelny není přerušen.

     Výdej oběda pro strávníky z 1. stupně bude probíhat od 11:00 – 12:00 hod., pro strávníky z 2. stupně od 12:00 – 13:00 hod. Oběd se bude vydávat v prostorech školní jídelny při dodržení hygienických opatření, vstupujte do budovy hlavním vchodem. Jídlo musí strávník sníst na místě, není možné jej odnášet domů.

     Žák v karanténě má také nárok na dotovaný oběd. Jídlo si může přijít vyzvednout pouze osoba, na kterou se karanténa nevztahuje. Výdej takových obědů bude probíhat jen ve stanovený čas od 10:45 do 11:15 hodin. Osoba, která bude oběd vyzvedávat, zazvoní na zvonek na rampě u vchodu do školní kuchyně. Pokrm si odnese ve vlastním jídlonosiči – vydaný v nádobí na tácku si jej osoba sama přeloží do svého jídlonosiče na vyčleněném místě v chodbě před školní kuchyní. Při čekání na oběd udržujte i mimo budovu školy rozestupy 2 m a chraňte se rouškou.

      

     Volné dny

     Na 26.–27.10. 2020 vydalo MŠMT opatření, které zakazuje osobní přítomnost žáků na výuce. Po tyto dny nebude povinné distanční vzdělávání.

     Na 28. 10. 2020 připadá státní svátek (Den vzniku samostatné ČSR) a na 29.–30.10.2020 jsou vyhlášeny podzimní prázdniny.

     Děkujeme za spolupráci.

     RNDr. Ivana Sedláková

    • Zpět na seznam článků

Partneři školy

 • Edupage
 • Valašské Klobouky
 • FairTrade
 • Hejného metoda
 • Fraus